Senin, 23 Januari 2012


                                                                                                            Jambi, 01 September 2011

Nomor :
Lamp   : 1 berkas
Perihal : Permohonan Penunjukan Dosen Pembimbing

  Kepada:
  Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
                          IAIN STS Jambi
                          Di
                                  Jambi





Asslamualaikum Wr.Wb

            Dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu ( S1) dalam ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dengan ini kami:
Nama                   : Agus Salim
Nim                      : SH.070.059
Jurusan/Prodi        : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Semester               : VII ( Tujuh )
Tahun Akademik   : 2011

Dengan ini mengajukan permohonan pengajuan Dosen Pembimbing skripsi dengan judul sebagai berikut:

STUDI KOMPERATIF MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.




Wassalam

                                                                                                                                 Pemohon,


                                                                                                                              ( Agus Salim)